I et trygt miljø skaber vi de bedste muligheder for elevernes faglige og sociale udvikling gennem ambitiøse og engagerede lærere.

Baggrund og værdier

Fredericia Realskole er en fri grundskole med ca. 570 elever fordelt på to spor fra børnehaveklasse til 4. klasse og 3 spor i 6.-9. klasse. Der er lave klassekvotienter i indskolingen med tilvækst til max. 24 elever i overbygningen, hvor der er niveaudeling i matematik, engelsk og tysk. Endvidere har skolen tiende klasse.

Fredericia Realskole har eksisteret siden 1895, fordi skolen har kvaliteter, som mange forældre ønsker, og som ikke opfyldes andre steder i nærheden.

Skolen er til for BØRNENES skyld og skal være et godt lære-værested for alle, der har deres gang på skolen.

Med det som udgangspunkt opfatter vi hvert enkelt barn som værdifuldt og lægger vægt på at respektere barnets integritet og støtte barnet i dets personlige udvikling.

Disse holdninger søger vi omsat til, at omgangsformen på Fredericia Realskole er baseret på høflighed og gensidig respekt mellem alle parter.

Tryghed, trivsel og selvværd er nøgleord, hvis undervisningen skal lykkes. Den enkelte elevs udvikling skal altid være i centrum, og samtidig er det nødvendigt, at eleverne socialiseres, så de oplever at være en del af en helhed/et fællesskab med samvær og samarbejde, hvor der er plads til forskellighed hvad væremåde og synspunkter angår, og hvor hensyn, respekt og tolerance er grundlæggende værdier. Mobning er med andre ord forbudt!

Billedet på sidehoved

Pædagogisk linje

Fredericia Realskole er en skole, hvis indhold og tilblivelse er ”vokset” ud af historien, sådan at forstå at skolen er en udviklingsorienteret skole; men med den tilføjelse at alt nyt ikke automatisk er godt nyt. Skolen ønsker at være på omdrejningshøjde med samfundsudviklingen og samtidig forholde sig selektivt mht. hvilke (nye) pædagogiske metoder, der tages i anvendelse.

Undervisningen skal være tidssvarende og engageret samt af høj kvalitet, hvor nye metoder, redskaber og teknologi inddrages, når det har læringsmæssig værdi. Integration af IT er eksempelvis højt prioriteret på skolen.

Målet for undervisningen er at give den enkelte elev størst muligt udbytte intellektuelt, følelsesmæssigt og socialt.

Undervisningsbegrebet er bredt, og eleverne øves i såvel humanistiske, naturfaglige, praktisk-musiske, mediemæssige som sproglige udtryksformer med hovedvægten lagt på de boglige fag.

I et hastigt forandrende samfund finder skolen det stadig vigtigt, at eleverne modtager undervisning i såvel almendannende som specifikke faglige kundskaber og færdigheder, så de får mulighed for at tilegne sig et nuanceret verdensbillede/begrebsapparat som basis for udvikling af deres personlige kvalifikationer samt som grundlag for refleksioner og læring såvel i som uden for skolen.

Endvidere indgår projektarbejdsformen og arbejder med tværfaglige emner og problemstillinger i hele skoleforløbet.

Lektier og gode arbejdsvaner er en naturlig del af elevernes hverdag på alle klassetrin. Det er værdifuldt, at eleverne selv arbejder med gennemgået stof og afprøver deres færdigheder mht. dette. Endvidere er gentagen træning af færdigheder ofte nødvendig for at konsolidere indlæringen.

(Alle børn, som går i SkoleFritidsOrdningen, kan benytte sig af lektiehjælpsordningen).

Hjemmet og skolen

Alle på skolen har et medansvar for, at tingene fungerer. Skolen har et ansvar for, at der etableres en velfungerende undervisning ud fra skolens målsætninger og læseplaner. Forældrene har et ansvar for børnenes generelle opdragelse, og eleverne har – gradueret efter alder – selv et medansvar for undervisningens afvikling samt eget udbytte af denne.

En forudsætning for at skolen fungerer, er et forpligtende samarbejde mellem elever/skole/hjem samt lærerne indbyrdes.

Forældrene indkaldes årligt til klasseforældremøder, hvor generelle skole- og undervisningsmæssige emner behandles.

Forældrene orienteres om elevernes standpunkter vha. digitale karakterbøger (4. – 10. kl.) samt ved de skole-hjemsamtaler, der på alle klassetrin mindst afholdes to gange årligt (fra 4. klasse deltager eleverne normalt). Endvidere underrettes hjemmene om eventuelle uregelmæssigheder (telefon/intranet), så snart der er grund til det.bla

Elevernes faglige standpunkter og sociale adfærd evalueres løbende internt (daglig undervisning, skriftlige opgaver, prøver, digitale evalueringer, lærersamarbejde, elevsamtaler etc.).

Fredericia Realskole ønsker at være en skole, som eleverne med glæde tænker tilbage på!

Skolens forventninger

Fredericia Realskole forventer:

  • at skolens forældre og elever anerkender og værdsætter skolens holdninger og værdier
  • at børnene er forældrenes, og at forældrene derfor har et ansvar for børnenes opdragelse både mht. almindelig opførsel, men også mht. til aldersrelevant information om og holdninger til eksempelvis kost, trafik, rygning, rusmidler, seksualoplysning etc.
  • at eleverne møder til tiden
  • at eleverne møder undervisningsparate (at de er veludhvilede, har fået morgenmad etc.).
  • at eleverne er velopdragne – at de i på skolen tiltaler såvel lærere som elever på en respektfuld måde, og at de udviser hensynsfuld og ansvarlig social opførsel
  • at eleverne møder velforberedte til undervisningen (lavet lektier, husket bøger, idrætstøj, aftaler, penalhus etc.), og at forældrene i den forbindelse tager et medansvar for elevernes skolegang både mht. lektielæsning, men også vedrørende orden i forbindelse med ovennævnte.
  • at skolen har en høj prioritet i familiens/barnets tilværelse. Hvilket bl.a. vil sige:

at alt fravær fra skolen overvejes grundigt

at ferier i størst muligt omfang holdes uden for skoletiden

at lægebesøg så vidt muligt arrangeres uden for skoletiden

at fritidsinteresser og fritidsarbejde er lavere prioriteret end skolearbejde og planlægges derefter.

  • At forældre forstår, at de er ”den usynlige klassekammerat” – at de ved deres udtalelser om andre elever i klassen, om skolen mv. konstituerer deres eget barns opfattelse af hvad der er positivt og negativt, og hvem der er søde eller dumme. Vi forventer, at forældre forholder sig fællesskabsorienterede til skolen og alle deres børns klassekammerater på en inkluderende måde. Det kommer bl.a. til udtryk ved invitationer til fødselsdage, legegrupper mv.
  • at forældre indgår i et forpligtende, konstruktivt og positivt samarbejde med skolen, hvilket bl.a. vil sige:

at forældre holder sig løbende orienteret på SkoleIntra

at forældre så vidt muligt deltager i forældremøder, skole/hjem-samtaler, elevarrangementer etc.

at forældre altid er villige til at vurdere en sag fra to sider (elev/skole)

at forældre er loyale over for skolen ved bl.a. ikke at omtale skolen og dens medarbejdere negativt i børnenes påhør, og at forældre i evt. konfliktsituationer følger den korrekte forretningsgang. (Først henvendelse til pågældende lærer – hvis konflikten ikke løses, kan sagen indbringes for den rette afdelingsleder (0.-5. kl. eller 6.-10. kl.) og i sidste instans skolelederen).

fredericia realskole

Kontaktinfo

Fredericia Realskole

Købmagergade 72

7000  Fredericia

Tlf.:  75920720 / 76200520

http://f-realskole.skoleporten.dk

Fredericia.real.607015@skolekom.dk

Send en besked til Fredericia Realskole