Vi er en friskole fra 2003, som underviser fra børnehaveklassen til og med 9. klasse. Vi er en mindre skole,01.jpg hvor alle kender hinanden, og hvor vi forventer meget af vores elever. Vores elever opnår gode afgangseksamens karakterer, for det er vigtigt for os, at vores elever får mulighed for at vælge den ungdomsuddannelse, de ønsker efter 9. klasse.
Vi underviser på dansk men har en del mere engelsk, end hvad der normalt kræves i folkeskolen, så vores elever er meget dygtige til engelsk – se evt. vores karakterer under resultater og fakta. Vi arbejder altid med at fange eleven der, hvor eleven er rent uddannelsesmæssigt og uddanner dem trin for trin, så de virkelig forstår og kan bruge, det de lærer. I en del af undervisningen arbejder eleven i sit helt eget tempo, dvs. at læreren og eleven har mulighed for at sikre at forståelsen er helt på plads.
Eleverne kommer meget på tur, i gennemsnit 7 ture om året, da vi mener, det er vigtigt, at de kan relatere deres lærdom til det virkelige liv.
Det er vigtigt for os, at eleverne føler sig trygge og ved, at der altid er en voksen, der kan og vil hjælpe dem. Vi har et tæt samarbejde med forældrene, og skulle det være nødvendigt, holder vi gerne ekstra forældremøder. Det er også altid muligt for forældrene at finde en lærer på skolen at tale med.
Hver elev er unik med deres specielle ideer, tanker, ønsker, holdninger og synspunkter, og det er vigtigt, at de bliver hørt og taget i betragtning, i det omfang det er muligt. Da vi ved, at ros og anderkendelse giver barnet selvtillid og bevidsthed om egne evner, er det et af vores vigtige arbejdsområder.

Skolens formål

Øresunds Internationale Skoles formål, målsætning og værdigrundlag

Øresunds Internationale Skole er en forældredreven friskole med undervisning fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.

I samarbejde med forældrene fremmes elevernes tilegnelse af viden, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Hvor eleverne, når de er færdige med deres skolegang på Øresunds Internationale Skole, er unge mennesker, der har den grundlæggende viden og kunnen, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. En elev som formår at tilegne sig ny viden om samfundet og som kan anvende det, de har lært. Eleverne forberedes til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikle viden om og respekt for et demokratisk samfund og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

En hverdag med gensidig respekt lærer og elev imellem hvor eleverne vises hvordan man optimalt opfører sig så, det er behageligt for alle at være tilstede.

Skolen anvender L. Ron Hubbards studiemetoder i undervisningen i alle fag i skolen. Dette er en integreret del af skolen samt alle elevers og læreres studier. Skolen anvender endvidere L. Ron Hubbards undervisningspædagogik.

 

Undervisning er det frieste af alle menneskelige forhold, da den afhænger helt og holdent af de deltagendes frie vilje.

 

Familien i skolens hverdag

Elevens hverdag i skolen skal foregå i tæt samarbejde med forældrene. Familien skal være en del af hverdagen ved forældrekonsultation, samtaler og ved begivenheder på skolen. Det er vigtigt at skolen og familien har et tæt samarbejde om elevens hverdag og de forskellige situationer der kan opstå.

 

Undervisningen

Eleven skal mødes der hvor eleven er. Eleven skal opleve at indlæringen foregår trin for trin og derved får succesoplevelser og selverkendelse om, at de kan det de har lært. Eleven skal have plads og rum til at tilegne sig viden og kunnen og rum og plads til at bygge videre på sin viden og kunnen trin for trin, både i grupper, i samarbejde med andre og alene.

Undervisningen vil til dels i noget af undervisningen være opbygget ved den individuelle undervisning, hvor eleven har mulighed for at lære i sit eget tempo og arbejder sig frem igennem pensum sammen med læreren. Ved alle andre former for undervisning såsom klasseundervisning og gruppearbejde tages den enkelte elevs kunnen og viden så vidt som muligt også med i betragtning. Al undervisning har det formål for øje at opnå yderligere viden og kunnen for den enkelte elev og for alle.

Har en enkelt elev eller en gruppe i klasse brug for en repetition af det allerede lærte, er det muligt for læreren at henvise eleverne til, at repeterer det specifikke kapitel og lave opgaver til eleven eller gruppen, så eleven igen kan anvende det lærte.

I undervisningen stimuleres eleven gennem tilegnelse af viden på forskellige måder og ved på forskellig vis at bringe virkeligheden ind i undervisningen. Dette blandt andet ved brug af modellerevoks hvor eleven viser principper og teoridele i modellerevoks. Tegninger og billeder anvendes meget til at vise virkeligheden hvor den ikke er til stede.

I løbet af et skoleår tages der på ture der er relateret til undervisningen hvor undervisningen bringes ud af klasselokalet og ud af skolen. Der laves tværfaglige arrangementer hvor klasserne oftest er blandet på kryds og på tværs.

Elevernes nysgerrighed i forskellige emner skal styrkes og opbakkes i videst mulige omfang og deres evner til at få svar på spørgsmål gennem bearbejdningen af et emne og finde information om det skal udvikles og styrkes i gennem skoleårene. Det er vigtigt at eleverne lærer at være selvstændige, være i stand til at arbejde i grupper, at  få fuldført en opgave og lærer at formulere forskellige opgavespørgsmål.

I undervisningen er elevens forståelse i højsædet. Dette gøres blandt andet igennem forståelsen og anvendelsen af selve ordene. Teorier og grundlæggende principper i undervisningen bearbejdes til fuld forståelse hos eleven.

Ordbøger og anvendelse af ordbøger er en meget vigtig del af elevens hverdag og skolearbejde, idet det giver eleven mulighed for at forstå. Derfor skal det, at kunne anvende en ordbog og vide hvilken viden man kan få fra disse og andre opslagsværker være en kompetence som eleven udvikler igennem sin skolegang og en kompetence som eleverne har når de forlader Øresunds Internationale Skole.

Igennem undervisningen styrkes elevens alsidige personlige udvikling på mange måder og eleven skal lære at der er mange måder at lære på og at lære sammen med andre.

Undervisningen skal være med til at udvikle og udfordre eleven til selvstændig stillingtagen, udvide lydhørhed og kritisk sans, samarbejdsevne og samarbejdsvilje, gode arbejdsvaner samt empati og indlevelsesevner. Undervisningen skal udvide lysten og evnen til at lære at lære.

Hver elev får sin egen handlingsplan, et såkaldt fremgangsark. Denne plan viser hvad eleven skal nå på et skoleår. På et stykke papir nedskrives hvad eleven skal opnå og gennemgå for det indeværende skoleår og hvert fag bliver delt op i flere dele som visualiseres gennem firkanter ved siden af faget på papiret. Dette bliver opdateret og firkanterne som eleven har gennemgået bliver farvelagt og handlingsplanerne bliver gennemgået med eleven mindst en gang om måneden derved følger eleven med i hvor langt han/hun er nået.

Hver elev får denne oversigt med hjem i starten af året, således at forældrene kan følge med i deres barns fremgang. Dette fremgangsark bliver også anvendt ved de årlige forældrekonsultationer, hvor de bliver brugt til at underrette forældre og eleven om elevens udbytte af undervisningen og som en løbende evaluering heraf.

Når eleven har færdiggjort, gennemgået og tilegnet sig ny viden, f.eks. ved færdiggørelsen af navneord og deres forskellige endelser laver eleverne en lille prøve som giver læreren en mulighed for at hjælpe eleven med fuld forståelse, hvis der er noget i undervisningen som eleven ikke fuldt ud har forstået. Dette gøres også ved afslutningen af hver klassetrins matematikbog lige meget hvornår på året eleven færdiggører bogen.

Det er vigtigt for os, at hver elev bliver betragtet, som det de er, en unik personlighed med egne ideer, tanker, ønsker, holdninger og synspunkter og det er vigtigt at disse bliver hørt og taget i betragtning i det omfang det er muligt.

Skolen bygger på det pædagogiske princip, at eleverne skal anerkendes for det, de gør godt, og at det er det, som skal fremhæves igennem skolegangen, det være sig både den faglige og den sociale fremgang som f.eks. at eleven har lært at gange, er blevet færdig med en bog, har gjort et projekt færdigt eller det at eleven er blevet god til at række fingeren op i time, lave sine lektier eller har været meget hjælpsom eller sød ved sine kammerater. Ved at skolen fokuserer på disse principper vil der være en tendens til at eleverne vil fokusere på de positive ting.

 

 

Alsidig personlig udvikling

 

I al undervisning anses det for væsentligt, at eleverne i løbet af skoletiden modtager mange og forskellige oplevelser og derfor også er på mange forskellige ture og løser mange forskellige tværfaglige opgaver. Al undervisning tilrettelægges som en veksel virkning mellem individuelt og fælles arbejde.

Elevernes selvindsigt styrkes ved at støtte udviklingen af ansvar for egen læring og ved at opmuntre eleven til at udvikle evnen til at stille sig kritisk og at støtte elevens evne til at planlægge, organisere og strukturere efterfulgt af indsigt i diverse enkle evalueringsmetoder.

 

Vi har sundhed i fokus, vi arbejder meget med eleverne vedr. at spise sundt og godt. I vores hverdag har vi ingen sukker og slik, men nyder det gerne til fester og fødselsdage.

Eleverne inddrages efter modenhed i en række beslutninger om såvel arbejdstemaer som undervisningsformer og mål for udflugter.

Undervisningsformerne understøtter det centrale syn på en udvikling fra lærerstyring til deltagerstyring henover skoleårene.

Alt i alt arbejdes der på at få eleverne til selv at prøve at finde løsningerne på deres ønsker. Der arbejdes på at eleverne selv lærer at se de forskellige muligheder, hvorpå man kan løse forskellige situationer.

Som international skole med mange forskellige nationaliteter behandles og bearbejdes de grundlæggende menneskerettigheders synspunkter og love. Respekt for andre og deres meninger udvikles. Det grundlæggende demokratiske princip om at flertallet af en gruppe bestemmer men samtidig har en udstrakt pligt til ikke at tromle hen over mindretallet bearbejdes.

Hovedreglen på skolen er at få andre til at smile.

Elevernes evner til at begå sig i en større social sammenhæng styrkes og bearbejdes samt deres medansvar for det sociale aspekt i gruppen, klassen og skolen styrkes.

På skolen arbejdes der konstant med at få eleverne til at tale sammen om deres eventuelle problemer. Vi tager problemerne op og taler om dem og eleverne skal arbejde på gensidig respekt for hinanden.

Elevernes medansvar for skolen er en del af hverdagen, igennem deres hjælp med at passe på skolen, organisere og rydde op i spiselokalet efter frokost, igennem mælkefordeling, samt det at vande blomster og gennem leg og ansvar for hinanden både i og udenfor timerne og det faglige arbejde.

Kontaktinfo

Øresunds Internationale Skole

Engvej 153

2300 København S

kontor@o-i-s.dk

www.o-i-s.dk

tlf.: +45 32598002.

Send en besked til Øresunds Internationale Skole